לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אַשְׁכְּנָז

1, — א) שם עם נזכר בתורה בין בני גמר: ובני גמר אַשְׁכְּנַז וריפת ותגרמה (בראש' יג). — ב) °קראו היהודים כן לארץ גרמניה2,   Deutschland; Allemagne; Germany: ובכל אספמיא ובכל קהלות ישראל שבארץ אשכנז3 כלם זכורים לאלף טובות (סדר רב עמרם, שחרית ה). בלשון אשכנז ובלשון כנען (רש"י דברים ג ט). אבל בארץ אשכנז נוהגין בו היתר (הוא, חולי' צג.). ובלשון אשכנז (הוא, ב"מ עג:). בכל ארץ אשכנז (מחזור ויטרי שנג). ובאשכנז ראיתי מורין לאיסור (רא"ש שבת פרק א). וכן נוהגין באשכנז וצרפת (שם ב א). א"י ובבל מצרים וספרד וצרפת וארץ אשכנז ושארי ארצות (יסוד עולם לר"י הישראלי יא). בכל הארצות בקטלוניה ובאשכנז (ריב"ש ר"ע). שזה יותר מעשר שנים שנשאלתי על זה מארץ אשכנז (מהר"י קולון צא).


1 חל"א אומרים כי זהו שם הארץ שנזכר בכתב אשוריות אַשְׁגוּז או אַשְׁכוּז, וקצת החכמים סברים כי הכונה בשם זה לארמניה (לוי REJ, 13, 13). 

2 בירוש' מגי' א עא: גמר גרממיא. וכן בבלי יומא י וכן במד"ר ברא' על פסוק זה: גמר גרמניקייא. והנה נחלקו החוקרים החדשים בדבר לאיזו ארץ היתה הכונה בשם גרממיא זה. י"א לארם נהרים (.Neub. Geogr) וי"א לארמניה, אך אין ספק בדבר כי בדורות שאחרי התלמוד, וכבר בימי הגאונים, היתה הסכמה כללית כי אשכנז, שהוא מבני גמר, הוא כנוי לארץ גרמניה שבארפה, וכבר השתמשו בזמן ההוא באשכנז לכנות בה את גרמניה. 

3 יש מפקפקי' אם אלה דברי רע"ג בעצמו או זו הוספ' מאוחרת. ונזכר השם מלך אשכנז או מלך אשכנזי באגרת חסדאי למלך כוזר, אבל גם בה יש פקפוקים.