לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אָדַק

*, פ"י, פָעו' אָדוּק, לנק' אֲדוּקָה, מ"ר אֲדוּקים, אֲדוּקוֹת, – אָדוּק בדבר, אחוז ומחֻבר בדבר בכח, כמו דבוק בו, anheften; adhérer; adhere: שנים אדוקים בטלית זה נוטל עד מקום שידו מגעת וזה נוטל וכו' ( ב"מ ז.).  שנים אדוקין בשטר מלוה אומר שלי הוא ונפל ממני ומצאתיו ולוה אמר שלך הוא ופרעתיו לך (שם).  אחד אדוק בטופס ואחד אדוק בתורף זה נוטל טופס וזה נוטל תורף (שם).  מכר את הקרון מכר את הפרדות וכו' באדוקין (הפרדות) בו (ב"ב עז:).  – ובסהמ"א: וי"ב פקידים בתלי וגלגל ולב וכו' וכולם אדוקין זה בזה (ספר יצירה ו).  שכל קשקשת וקשקשת דבוקה בו ואדוקה לחברתה (רש"י איוב מא ז).  שכל הנולדים קודם נח היו ידיהם אדוקות שלימות בלי פירוד וחילוק אצבעות (פענח רזא, בראש' ה כט). – ובהשאלה, בדברים מפשטים: והפקחים בדתם, והאדוקים בטעותם, ומחניפים בחלקלקותם (ראב"ע, חזיונות, מהד' אחיאסף ב קיו).  באותם ימים שהיו אדוקין לנסך כל יינם לעז (רש"י  תשוב', בספ' תהלה לדוד קויפמן, עמ' יו).  וכל כך נעשו (ישראל) אדוקים בעבודה הסכלה ההיא (של העגלים) שהיו הולכים דרך רב עד דן (ר"י אברבנאל, מ"א יב).  במותו אחריו מלך כסיל קם והוא אדוק בדתו איש נבובי (הוא, תלונה על הזמן, או"נ ב עב).  מתחסד בתורתו אדוק בתורתו ודתו (הוא, הקד' משמיע ישועה).  הוא משומד לכל התורה כולה ואדוק יותר מן הגוים (הרוקח, הרכיל כז).  והיו אדוקים בה (בעבודת המֹֹלך) הרבה (החנוך, מצוה רח).  גויים בזמן הזה אין בקיאין בטיב ע"ז כל כך ואינן אדוקין בע"ז (התרומה, יין נסך קע).  ונהגו למכר מגע הגוי מטעם שאינן אדוקין עתה (שם).  וכבר בא משומד אחד שהיה אדוק ביותר לפני הרב ר' יוסף בכור שור (יוסף המקנא, 5 ,REJ III).  כל דבר עליוני יש לו דוגמא וענין בזה העולם והוא אליו כצל אצל המיצל ואדוק בו (הריקנטי, ויקרא).  וכן בכל המדות אל הפעולות הנאצלות מהן אף כי כולן אדוקין זה בזה (שם, וישלח).  עשרה לבושין לבש הקב"ה בבריאת העולם והענין כי הכל נבראו באמצעות אעפ"י שנקראו לבושין הם אדוקין בו כשלהבת קשורה בגחלת (שם,  בראש').  שאם לא היה נשוי מתחלה אין רבו מוסר לו שפחה כנענית וכו' שמא יהיה אדוק בשפחה כנענית (חזקוני, משפט' כא ג).  לפי שאין ע"א אדוקים עכשיו לנסך יין (שו"ת תומת ישרים קד).  כי אפילו שנחלקו לב' ראשים גם שניהם נמצאו אדוקים בכח מקורם הנעלם (ברית מנוחה, ניקוד ה).  כדי שיהיו אחדים ואדוקים כולם לעבוד עבודת הקב"ה ולהשתחוות לפני אדוניו (שם ח).  האפיקורסים דהיינו האדוקים בעבודת כוכבים וכו' שכתבו להם כתבי הקדש אין מצילים אותם ואף בחול שורפן (שו"ע או"ח שלד כא).  והם אדוקים ונאחזים בתורה שבע"פ (ספ' הקנה, ירא' המקום יט:).  וכפר באלהים חיים ועבר על אנכי ולבסוף היה אדוק בע"א ועבר על לא יהיה לך (ראש' חכמה, ענוה ז).  הוי עניי הדעת, יודע אני חסרונכם במושכלות, קול דברים אנכי שומע באין פעולות, ואתם עדיין מבחוץ אדוקים בקליפות (יש"ר מקנדיה, מצרף לחכמה ט).  וכשיוציאם (אלהים) אל הפעולה הרוחנית יהיה באמצעות המדות האדוקות בו ית' (ר"י מפיסא, מנח' קנא' 23).  ואני בכל עז נפשי בך אדוקה (יל"ג, ליעקב ריפמן).  – ובמשמ' °מתמיד , שאינו פוסק: חום אדוק וחזק (ר"י צהלון, אוצה"ח ז א).  –ובמשמ' °אחוז: אדוקי אש באימה יאפדוך (יוצ' יוה"כ, כי אדוקי).  – הפע', °האדיק,  – עשה שיהיה אדוק, ובהרחבה לחץ, דחק, drücken; presser; to press : צר התחיל ליסר אותו להדיק, כהחל בקדוש היום להאדיק (אודך ד' כי אנפת, מחזור רומני,יוה"כ ).  נשקד עול הזמן הן יאדיק (עזר' דאויינה, REJ XXXI, 121).   – °אדּוּק, ש"ז, – כח וחֹזק: ויזהר שלא יאזור מתניו בחזק ואדוק (אוצה"ח, ר"י צהלון).