לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אוּג

*1, ש"ז, מ"ר אוּגִים, --שֵׁם אילן וגרגריו הנותנים צבע אדום, Sumach; sumac; rhus: ובאילן האוג והחרובין האגוזים והשקדים וכו' (פאה א ה). וביהודה האוג והחומץ שביהודה והכסבר (דמאי א א). האוג והתותים משיאדימו (מעשר' א ב). 


1 כך נקד צ"ד, וכך הקריאה הרגילה של ספרדים ואשכנזים. וכן במשנ' המנקּ' הנדפסות, ודיס' בלשון רבנן אֻג, וכן קוהוט. לוי אוֹג, וכן לֶו, שהצ"מ. בסור' אוגא, ופרש בר עלי: אילנא דסומקא, שג'רה אלשמאק. וכן הערוך: אילן ושמו בלשון ישמעאל בטיית אלסומק ובעליו מתקנין העורות שקורין קורטביש ואילן העולה מאליו ביער הוא ופריו דומה לשני תולעת ומבשלין אותו וחמוץ הוא ומאדים התבשיל. עכ"ל. והרמב"ם בפי' המשנה פאה המובא בפנים אומר וז"ל: אוג הוא הסומאק אשר בארץ הצבי והוא צמח שיעבדו בו העורות. ובפירושו לדמאי א א: והאוג נקרא סומאק של ארץ ישראל והם אילנות עושין אשכלות אדומות ויאכלום.