לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אוּמָן

*1, ש"ז, מ"ר אוּמָנִים, — א) אדם מלֻמּד במלאכה מן המלאכות, Handwerker; artisan: ההדיוט תופר כדרכו והאומן מכליב מו"ק א ח. עושין מעקה לגג ולמרפסת מעשה הדיוט אבל לא מעשה אומן שם י. אלו כלים שאין האומן רשאי למכרם בשביעית מחרישה וכל כליה וכו' שבי' ה ו. בכפיפה מצרית (שנפחתה) שאף האומן אינו יכול להחזירה כלים כו א. הנותן כליו לאומן לעשות לו ונגמרה מלאכתו עד שלא מתקבל שכרו הרי הוא כנושא שכר תוספתא ב"מ ז יח. הילמי צריכה אומן מי מלח אין צריכה אומן ירוש' שבת ידיד גבאומן משל בית אבטינס שהיה נוטל בשכרו קטורת שם שקל' ג מח:. בנוהג שבעולם בשר ודם בונה פלטין אינו בונה אותה מדעת עצמו אלא מדעת אומן מד"ר בראש' א. —ואמר המליץ: אני גַמָּל אני חַמָּר, אני כהן אני כומר, אני שוער אני זַמָּר, ואוּמָן לעשות רשת, אני בקי במרחשת, ובחצים ובקשת, אני שוע אני בושת, אני יקיר ושעשועים, אני איש חי אביר רועים, ואוּמָן טוב בכובעים עמנ', מחבר' ט. —  ובצרוף עם שמות אחרים, אִכָּר אומן, טבּח אוּמן, אכּר וטבּח שזו אומנותם: כדי שיהא איכר אומן חורש ושונה תוספתא ב"מ יא ט. אם היה טבח אומן לא ישקול בידו ומניח מפני שידו כמשקל שם יו"ט ג ה. הנוגע בפסיקות של שתי עד שלש אצבעות חיבור מפני שהכובס2 אומן מחלידו לתוכו שם כלים ב"ב א ה. רופא אומן שריפא ברשות בית דין והזיק שוגג פטור שם גיט' ד ו. (ספר תורה כתוב) בדיו נאה בקולמוס נאה בלבלר אומן שבת קלג:. — ובית האומן: מוליכין ומביאין כלים מבית האומן פסח' ד ז.  וגיזי צמר הלקוחות מבית האומן ב"מ ב ב. תנור שבא מחותך מבית האומן כלים ה ט. — ומ"ר: האומנים קורין בראש האילן ובראש הנדבך ברכ' ב ד. נתן לאומנים לתקן וקלקלו ב"ק ט ג. השוכר את האומנין והטעו זה את זה ב"מ ו א. הלוקח כלים מאומני עם הארץ תוספתא חגי' ג לד. צילצול היה במקדש של נחושת היה. והיה קולו ערב ונפגם ושלחו חכמים והביאו אומנין מאלכסנדריא של מצרים ותיקנוהו ולא היה קולו ערב ערכ' י:. — ומשל: שבע3 שנים היה רעב בארץ ועל פתח האומן לא עבר סנה' כט.. אין אומן בלי כלים ואין חכם בלי ספרים שו"ת גבול בנימין והקד' צוה"ת. הרגל עשה אומן שם. — °אוּמַן יַד, מי שידו מהירה ופקיעה לעשות כל מלאכה: ודאי בבדיקה צריך אומן יד והרגל והרגשה שו"ת חוות יאיר קעח, מלאכה כל השיכים. —ב) מקיז דם, מוהל וכדומה, Aderlasser; saigneur; surg. barber : כל עיר שאין בה עשרה דברים הללו אין תלמיד חכם רשאי לדור בתוכה בית דין מכין ועונשין וקופה של צדקה נגבית בשנים ומתחלקת בשלשה ובית הכנסת ובית המרחץ ובית הכסא רופא ואומן4 לבלר ומלמד תינוקות סנה' יז:. — ומ"ר: שמשי אומנין ירוש' שבת ב ה.


1 מן אמן שם. משקל שׁוּעָל. — 2 גרסת הגר"א, וכן עמנ' לו REJ, XVI, 159. ובנוסח' הבובים.  — 3 גוף המשל בארמ': שב שני הוה כפנא ואבבא אומנא לא חליף. — 4 בארמ' אומנא: האי מאן דשתי בקרנא דאומנא מכות טז:, ר"ל בקרן של מקיז דם. האי אומנא (ר"ל מוהל) דלא מייץ סכנה היא שבת קלג:. וכן פרשו הגאונים והערוך ורש"י ורמב"ם השם אומנין במקומות האלה במשמעה זו. וכן סמ"ג: רופא והוא המוהל ואומן והוא המקיז דם.