לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אוֹרֵחַ

1, אֹרֵחַ, ש"ז, לנק' אוֹרַחַת, מ"ר אוֹרְחִים, אֹרְחִים, אוֹרְחוֹת, – א) מי שבא מהדרך,  Wanderer; voyageur; traveller :  וישא עיניו וירא את האיש הָאֹרֵחַ ברחוב העיר ויאמר האיש הזקן אנא תלך ומאין תבוא ויאמר אליו עברים אנחנו מבית לחם יהודה שופט' יט יז-יח. למה תהיה כגר בארץ וּכְאֹרֵחַ נטה ללון ירמ' יד ח. מי יתנני במדבר מלון אֹרְחִים ואעזבה את עמי ואלכה מאתם שם ט א. – ב) מי שמתאכסן אצל חבירו, Gast; hôte; guest : ויבא הלך לאיש העשיר ויחמל לקחת מצאנו ומבקרו לעשות לָאֹרֵחַ הבא לו ש"ב יב ד. – ובתו"מ: אורח טוב מהו אומר כמה טרחות טרח בעל הבית בשבילי וכו' וכל מה שטרח (בעל הבית) לא טרח אלא בשבילי אבל אורח רע מהו אומר מה טורח טרח בעל הבית וכו' לא טרח (בעל הבית) אלא בשביל אשתו ובניו ברכ' נח.. הכל שקלתי בכף מאזנים ולא מצאתי קל מסובין וקל מסובים חתן הדר בית חמיו וקל מחתן אורח מכניס אורח ב"ב צח: בשם ב"ס. מגונה ממנו (ממי שאוכל לפני אורח) אורח מכניס אורח וכו' אורח מטריח אורח מגונה משלשתן ד"א זוטא ח. א"ר יהודה אמר רב גדולה הכנסת אורחין מהקבלת פני שכינה שבת קכז.. א"ר יצחק מכאן שהאשה צרה עיניה באורחים יותר מן האיש ב"מ פז.. – ומשל: דג ואורח אחר שלשה ימים מסריחים בן זאב, פרוש בן סירא כט כז.  – ג) *כנוי לוסת האשה: הגיע יום עשרים ולא ראתה והגיע יום שלשים ולא ראתה והגיע יום עשרים וראתה הותר יום שלשים ונאסר יום עשרים מפני שאורח2 בזמנו בה נדה סד.. משל לאורח שהיה רגיל לבוא עם הנץ החמה ושכח ושימש מטתו קודם הנץ החמה מד"ר ויקר' ד. ומאיזה זמן היא מונה העשרים שהיא חוששת לו מראיית החמשה ועשרים ולא מראיית העשרים שהיא למודה לפי  שהאורח לא היה רגיל לבוא לפחות מעשרים רשב"א, תוה"ב, וסתות ג. אעפ"י שלא ראתה ליום עשרים חוששת ליום שלשים לראייתה לפי שהיא עונה בינונית לרוב הנשים ולפיכך חוששין שמא יבוא אורח בזמן הרגיל לבוא לרובן של נשים שם.


1 משרש ארח, ועי"ש.  

2 אין לעמד על עקרו של דבר, אם אמרו באמת אוֹרֵח בהשאלה מליצית או אמרו אֹרַח, והיא היא המלה ארח בנשים. הערוך עכ"פ סובר שהוא מלשון אוֹרֵח, והביאו אחרי אורח טוב, ופרש: לענין דם נדה הוא אומר שבא לעת הקבוע כאורח. ע"כ. ורמב"ן בראש' לא לה מלשון אורח כנשים.