לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אָזַר

פ"י, עתי' אֶאֳזֹר, תֶּאֳזֹר, בכנ' יַאַזְרֵנִי, – א) אָזַר הלבוש אותו, הקיפו סביב סביב,   umgeben; entourer; surround : ברב כח יתחפש לבושי כפי כתנתי יַאַזְרֵנִי (איוב ל יח).  –ובכלל °הקיף: עד שכתב הפלוסוף שהגלגל החלק היתר גדול מחלקיו עם המניע אותו הוא בעגול הגדול האוזר אותו (ר"י אברבנאל, בראש', יהי רקיע). – ב) אָזַר את מתניו, שם עליהם האזור,   umgürten; ceindre; gird: ואתה תֶּאֳזוֹר מתניך וקמת ודברת אליהם (ירמ' א יז). אֱזָר נא כגבר חלציך (איוב לח ג).  – ואת האֵזוֹר, אָזַר אותו בהמתנים: איש בעל שער ואזור עור אָזוּר במתניו (מ"ב א ח). – ובהשאלה, אָזַר חיל, התחזק,  sich stärken; se fortifier; strengthen oneself : קשת גברים חתים ונכשלים אָזְרוּ חיל (ש"א ב ד).

– פָעו, °אָזוּר, אֲזוּרִים, אֲזוּרֵי, – האיש אזוּר: גזורי אש אזוּרי אש (ארוגי עז, אופן שבת א אחה"פ).

 – נִפע', נֶאֱזַר בְּ...., אזרו אותו, אזר את עצמו,  umgürtet sein; être ceint; be girded : ובהשאלה נֶאֱזָר בגבורה, נתחזק: מכין הרים בכחו נֶאֱזָר בגבורה (תהל' סה ז).  – ואמר המשורר: ושירו על ריק נעזר, ובאזור שוא נאזר (ר"י חריזי, תחכמ' יח).

– פִע', אִזֵּר, – הלבישו האזור, ובהשאלה, אִזֵּר אותו, חִזֵּק אותו, נתן לו כח,   kräftigen; fortifier; strengthen : אני יי' ואין עוד זולתי אין אלהים אֲאַזֶּרְךָ ולא ידעתני (ישע' מה ה). – וכמו כן אִזֵּר אותו חיל: וַתְּאַזְּרֵנִי חיל למלחמה תכריע קמי תחתי (תהל' יח מ). – ובהשמטת האלף: וַתַּזְּרֵנִי (ש"ב כב מ). – אִזֵּר אותו שמחה, שמח אותו: הפכת מספדי למחול לי פתחת שקי וַתְּאַזְּרֵנִי שמחה (תהל' ל יב).

– הִתפ', הִתְאַזֵּר, - לבש את האזור, ובהשאלה התחזק: לבש יי' עז הִתְאַזָּר (תהל' צג א). הִתְאַזְּרוּ וחתו הִתְאַזְּרוּ וחתו (ישע' ח ט).  –ובמשמ' °מכין את עצמו למלחמה: דעת נקתניבור המלך נאמנה כי ארתהחששתא המלך מתאזר לעלות עליך (יוסיפון, פרק ו).

– פֻע', °אֻזַּר, מאוּזר, – כמו נאזר: מהיר צדק ישר לבב וכו' ואיש שכל ובחכמה מאוזר (שערי דיני ממונות לרה"ג יח-יט).