לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אֲחִיזָה

* , ש"נ — א) שה"פ מן אָחַז:  לשטיח כדי אחיזה (חול' ט ג). בֵּית-אֲחִיזָה, יד של כלי, מקום בכלי לאחז בו, Griff; anse; handle:  כל כסויי הכלים שיש להם בית אחיזה ניטלין בשבת (שבת קכו:). - עור בית אחיזה (תנחו' בבר, ויצא טז).  — ב) *אֲחִיזַת עֵינַיִם, מעשים נעשים במהירות גדולה ומטעים את העין ונדמים כמעשי פלאים, Blendwerk Gaukelei; prestidigitation; conjury:  אמר לו רב לר' חייא אני ראיתי ההוא טַיָע שלקח ספסר וינתח את הגמל ויך בתוף ויקם הגמל.  אמר לו (ר' חייא) אחרי כן ההיה שם דם ופרש אלא זו היתה אחיזת עינים ([[מקור: בארמ'1 סנה' סז:]]).  אמר ר' חיננא בי רבי חנניה מְטַיֵל הייתי באלה גופתא של צפורי וראיתי מין אחד לקח גלגלת וזרק למרום ותרד הגלגלת ותהי עֵגל.  ואבא ואספר לאבא ויאמר לי אם אכלת ממנה מעשה הוא ואם אין אחיזת עינים הוא ([[מקור: בארמ'2 ירוש' סנה' סוף פ' יד]]).  אחיזת עינים שאינו כישוף רק ע"י מראה ותחבולות וע"י קלות התנועה ביד (ב"ח, טור יו"ד קעט).  הבדחנים שעושים אחיזת עינים על החתונות (חכמ' אדם, עה).


1 אמר ליה רב לרבי חייא לדידי חזי לי ההוא טייעא דשקליה לספסירא וגיידיה לגמלא וטרף ליה בטבלא וקם א"ל לבתר הכי דם ופרתא מי הואי אלא ההיא אחיזת עינים הוה. -

2 א"ר חיננא בי ר' חנניה מטייל הוינא באילון גופתא דציפורין וחמית חד מיניי נסב חדא גולגלא וזרקה לרומא והיא נחתא ומתעבדא עגל אתית ואמרת לאבא אמר לי אין אכלת מינה מעשה הוא ואי לא אחיזת עינים הוא. ההוא ארמאה דחזייה לההוא גברא דגפל מאיגרא לארעא פקעיה כרעיה ונפוק מעייניה אתייה לבריה ושחטיה קמיה באחוזת (באחיזת) עינים אינגיד ואיתנה עול למעייניה וחייטיה לכרסיה (חול' נו: - ההוא ארמי (לא יהודי) ראה אדם שנפל מהאגר ארצה ונבקע כרסו ויצאו מעיו. הביא (הארמי) את בנו (של האיש שנפל מהגג) וישחטו לפניו באחיזת עינים, וינגד האיש ויאנח ויכנסו המעיים, ויאחה הארמי את הכרס).