לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אֵיזֶהוּ

*, לז', מרכבת מן אי זה הוא, מלת שאלה:  איזהו פרט הנושר בשעת בצירה (פאה ז ג).  איזהו עריס הנוטע שורה של חמש גפנים בצד הגדר (כלא' ו א).  איזהו שחול שנשמטה ירכו (בכור' ו ז).  איזהו טוב ברע בעלי מומין שקדם הקדשן את מומן (תמיד א ב).  איזהו תם ואיזהו מועד (ב"ק ב ד).  איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם (אבות ב א). איזהו חכם הלומד מכל אדם וכו' איזהו גבור הכובש את יצרו וכו' איזהו עשיר השמח בחלקו (שם ד א).  ואיזהו דבר של עולי בבל (נדר' ה ה).  איזהו גט ישן כל שנתייחד עמה אחר שכתבו לה (עדיו' ד ז).  איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו ואין הגוף נהנה ממנו הוי אומר זה הריח (ברכ' מג:).  — ולנקב' אֶיזוֹהי:  איזוהי1 חצר שהיא חייבת במעשרו' ר' ישמעאל אומר חצר הצורית שהכלים נשמרים בתוכה (מעש' ג ה).


1 כך ברוב הנוסח' וכן בגמ' ניד' מז: