לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אֲכָס

°1 אכאס, – שטר המחאה  Anweisung; traite; bill of exchange : הבכור נוטל פי שנים בין בשבח ששבחו בנכסים אחר מיתת האב בין במלוה בין בפקדון בין באכאס2 בין בכל השטרות (אגור ר"ש גמע).


1 הביא מלה זו ר"ש גמע בהאגור הוצ' בּוּבּר וז"ל בארמי':  הדא מילתא בכתבי רשואתא א) מרב נטרונאי כתב בשדר (צ"ל בכתבא דשדר) ליה למר נתן בר חנינא לקירואן וכו', ואייתי מה דאייתי מקצת אבאס דילנא וכו'.  ב) בשאילת שלמד שביב (צ"ל של מר שרירה וכו' בכור שמכר בכורתו לאחיו בחיי אביו וכו', ואבאס צ"ל (ואכאס) דהוה מיאש מיניה, פי' הלואה, ג) ורב הושיל (צ"ל הושיאל) וכו'.  – ואלה דברי ד"ר בּוּבּר בהערה שם:  הביא המלה באות בית בטעות, וצ"ל אכאס בכף, וכן העירני הרב החוקר מוהר"ר ב"ג ז"ל במכתבו אלי כי אכאס הוראתה שטר (אנווייזונג) וכו' ואמר גליוס בעל השרשים הערבי כי זה בא מלשון יוני' והוא באמת מלשון עברי.  והנה הגאונים בזמנם היו שולחים חכמיהם אשר המה ראשי כלה לקבץ ממון לצרכי הישיבה ומפני סכנת הדרכים מצאו כי טוב להחליף הכסף בניירות אכאס כאלה וכו' והמחבר דילן מצא המלה הזאת בכתבי הרשואתא שהמה הגאונים, והביא שלשה עדים לזה לכן החלקתי המאמר לשלשה מאמרים וציינתי באותיות א ב ג והגהתי כיד ה' הטובה עלי וגם בכ"י קמברידש המאמר משובש.  ע"כ.  –

2 כך הגיה שם בובר במקום באבנים, וכך נראה מהכתוב אח"כ בין בכל השטרות.