לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אַכְסַנְיָא

*1, מ"ר אַכְסַנְיוֹת, – א) כמו אכסנאי, שם הקבוץ, נכרים, אורחים וגם שכירי צבא: מאכילין את העניים דמאי ואת האכסניא דמאי דמאי ג א.  אכסניא של גר גמ' ירוש' שםאכסניא לפי בני אדם היא מתחלקת ב"ב יא:.  – אכסניא עוברת:  ודוקא באכסניא עוברת אבל אם לנו שם בלילה וכו' רשי דמאי ב א.  – ב) הכנסת אורחים,  Gastfreundschaft; hospitalité; hospitality : כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה היו שם רבי יהודה ור' יוסי ור' נחמיה ור' אלעזר בנו של ר' יוסי הגלילי פתחו כולם בכבוד אכסניא וכו' פתח ר' נחמיה בכבוד אכסניא וכו' ומה יתרו שלא קרב את משה אלא לכבוד עצמו כך המארח ת"ח בתוך ביתו ומאכילו ומשקהו ומהנהו מנכסיו על אחת כמה וכמה ברכ' סג:.  עתידה מצרים שתובא דורון למשיח כסבור אינו מקבל מהם אמר לו הקב"ה למשיח קבל מהם אכסניא עשו לבני במצרים פסח' קיח:.   – ג) בית שאורחים מתאכסנים בו,  Herberge, Gasthaus; auberge; inn : אמר רב יהודה א"ר מניין שלא ישנה אדם באכסניא שלו מן התורה שנאמר אל המקום אשר היה שם אהלו בתחלה ערכ' יו:. אמר רבי ירמיה (מי שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח) מכאן ואילך תורה מחזרת על אכסניא שלה ב"מ פה..  ובעל אכסניא:  לוי שמשו של הקב"ה ובנימין בעל אכסניא שלו פסק' רב' יא, דף מד..  כדי להקל על בעלי האכסניא פרוש המשנ' של הרמבם דמאי ג א.  תכיר מה שהטיב (אלהים) לך וכאלו אתה בא באכסניותו קרוא אל שלחנו כוזרי ב ו.  – ד) בעלת אכסניא,  Wirtin; maîtresse d'hôtel; landlady :  פעם אחת נתארחתי אצל אכסניא אחת עשתה לי פולין ביום ראשון אכלתים ולא שיירתי מהן כלום עירו' נג:.  לימדה תורה דרך ארץ שישאל אדם באכסניא שלו והאמר שמואל אין שואלין בשלום אשה כלל ע"י בעלה שאני ב"מ פז..  אתה מוצא בעת שנלקח אליהו מאלישע וזכה ליטול פי שנים ברוחו וכו' היה לו לילך אצל אביו ואמו להחיותם כמו שהחיה בן אכסניא שלו וכן אליהו היה לו להחיות אבותיו כמו בן הצרפתית אלא שמסר נפשו על אכסניא שלו מד"ר שמות ד.  – ה) הנכר, מקום נכרי,  die Fremde; pays étranger; foreign country : מלך בשר ודם אם יש לו אוהב הוא מחבבו ואם חלה אותו האוהב משלח ומבקרו ואם מחבבו ביותר הוא הולך ומבקרו שמא אם יצא לאכסניא יכול שיצא המלך עמו אבל מלך מלכי המלכים הקב"ה אוהב ליעקב שנאמר ואהב את יעקב ומתה דבורה ובא לבקרו וכשיצא לאכסניא היה עמו שנאמר והנה אנכי עמך תנח' בוב' ויצא כב.


1 ביונית ξενία במקור בטעות ξένια שמשמשת גם במשמע' שכירי צבא.