לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אֵלּוּ

* 1, מלת הרמז לרבים ורבות, כמו אלֶּה:  אלו הן בין הפרקים בין ברכה ראשונה לשניה (ברכ' ב ב).  אלו ואלו (את שלפני המטה ואת שלאחרי המטה הנזכר שם) פטורים מן התפלה (שם ג א).  אלו דברים שבין בית שמאי ובית הלל בסעודה (שם ח א).  אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעוה"ז והקרן קיימת לו לעולם הבא כבוד אב ואם וגמילות חסדים והבאת שלום בין אדם לחבירו (פאה א א).  אלו דברים שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח (פסח' ב ה).  אלו מציאות שלו ואלו חייב להכריז (ב"מ ב א).  ואלו הן שמצילין אותן בנפשם הרודף אחר חבירו וכו' (סנה' ח ז).  ואלו הן הנשרפין וכו' ואלו הן הנהרגין הרוצח ואנשי עיר הנדחת (שם ט א).  ואלו נאמנין להעיד בגודלן מה שראו בקוטנן (כתוב' ב י).  אלו נערות שיש להן קנס (שם ג א).  אלו הן החרצניים ואלו הן הזגים החרצנים אלו החיצונים והזגים אלו הפנימים (נזיר ו ב).  על אלו טומאות הנזיר מגלה (שם ז ב).  אלו באו בכבודם ואלו באו בניוולם ((מד"ר קהלת בכל עת).  וקבעו שמונת ימי חנכה אֵלּוּ להודות ולהלל לשמך הגדול (תפל' שמ"ע, בימי מתתיהו).  – ועם ה הידיעה אחרי השם:  הרי הפירות האלו נתונים לך במתנה (מע"ש ד ה).  ארבעת מראות האלו מצטרפין זע"ז (נגע' ל ג).  – ובענין זה גם בלי ה ולפני השם:  מכל אלו הדברים נתבאר לך (רמב"ם, זרע' כלא' ד).  התכלית אשר התהוו אלו הדברים בעבורה (רלב"ג, מלח' א ו).  שלא השיג איוב עצת ה' על מה הביא לו אלו היסורין (ע"ח לר' אהרן הקראי).  למה באו לו אלו הצרות וכו' כל אלו המהומות (דה"י ליוסף הכהן, א ח).  – אֵלּוּ בְאֵלּוּ:  אם ראית מלכיות מתגרות אלו באלו צפה לרגלו של משיח תדע שכן שהרי בימי אברהם ע"י שנתגרו המלכיות אלו באלו באה הגאולה לאברהם (מ"ר ברא' מב).   – אֵלוּ עם אֵלוּ:  הן חולקין אלו עם אלו (שם שה"ש, אחת היא).  – מאֵלוּ: שתי חבורות שנתערבו פסחיהן וכו' אחד מאלו בא לו אצל אלו ואחד מאלו בא לו אצל אלו (פסחים ט י).   – אֵלוּ ש:  עד שאתה מביט באלו שאוכלין ושותין (מד"ר שה"ש, ברח דודי).  להטביל את אלו שעליה (רשי ביצה יח.).  – ועם אֵי, אֵי אֵלוּ, ועי' אֵי.


1 כך הקריאה המקבלת של הספרדים, וגם  האשכנזים, והתימנים, וכן במשנ' המנקדות, וכן בסדרי תפלה המנקדים.