לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אַלָּמוּת

°, מדת האַלָּם, Gewalt; violence: שמעון שירד לגם ראובן באלמות בלא רשות בית דין וכו' שאם יש ליורשי ראובן ראיה ששמעון ירד באלמות ולא הורידוהו בי"ד של אותו מקום (תשו' גאוני מו"מ קנג). כל שיש אצלו תביעות ממון מעויין והוא דוחה אותו מחמת אלמות שיש בו (ס' החינוך, מצוה רכח). ישומו בי"ד כל השטרות וכו' ולפי נכסי הלוה ואלמותו (תשו' הרא"ש צח ז). פלוני בעל דיני אלם ויש לי עדים עליו ואינם רשאין להעיד מפני אלמותו (טור הל' עדות כח). ואין לשום אחד מהקהל יד להוכיחו ע"ז משום אלמותו (שו"ת בנימין זאב קי). גזלן נקרא כל מעכב ממון חבירו באלמות (רשד"ס ח"ד קפג). שאין זה אלא כדי להראות אלמותו ולהפחיד את הדיינים להטות הדין (לבוש הלכ' דיינים כו ב). שמא שדה זו שאני קונה ממנו גזולה היא בידו שמתוך אלמותו גזלה מאחרים (שם לז יג). ולא אבה (הבעל דין) לשמוע לקולם כנחש ילד מפני אלמותו (שו"ת חוט השני כח).