לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אֶמְצָעוּת

*, ש"נ, – א) כמו אֶמְצָע, המקום בין שני הקצוות בתוך, Mitte; milieu; middle, midst : מם באמצעותה (של אלף בית) תיו בסופה (ירוש' סנה' ראש פרק א). – ב) °בְאֶמְצָעוּת דבר פלוני, ר"ל על ידי הדבר ההוא עשה, השיג מה שרצה, mittelst; moyenant, par l'intermédiaire; by means of : באמצעותם (של הכחות המשכילים) יתנועעו הגלגלים (ר"י חריזי, תרגום מו"נ ב ו).  שתורתנו לא תכחיש היותו יתעלה מנהיג זה המציאות באמצעות המלאכים (ר"ש אבן תבון, שם).  ובאמצעות חוה נזוק אדם והמיתו הנחש (שם ב לד).  ובאמצעות הכח המדמה שפעמים לא יהיה מה שישמעוהו (שם ג לד).  יביאו לענינים שבין אדם לחברו אך אחר אמצעות דברים רבים (שם לה).  סוד ה' אל העדה שהגיעה אצלם באמצעות הנביא (רוח חן, ו).  שהוא מקבל השלמיות קצתם באמצעות קצתם (רלב"ג מלח' א ו).  ובזה האופן יעשה השם יתברך הרבה מהפעולות באמצעות מניעי הגרמים השמימיים (שם).  החידות המושגות בנבואה באמצעות הדמיון (ר' אהרן הקראי, ע"ח א כד).  באמצעות הרכבה והתמזגות תתהוה ותתחדש צורה (חסדאי קרשקש, אור ה' ב א ג).  בהתבטל הכחות הגופניות אין ראייתו ושמיעתו באמצעות הכלים המיוחדים להן כמו העין והאזן אלא בעין הנפש בלבד (ריקנטי וירא כד).  באמצעותו יתוקנו הענינים (העקר' א ו).  שהשכר המושג באמצעות המצות הוא עקב רב יותר מועיל מזהב ומפז רב (שם א ח).  סמאל הוא יצר הרע המטריד את האדם באמצעות האשה מהשיג שלמותו (שם שם יא).  היה  עושה (אחאב) צורות ועובד ע"א לקבל שפע המערכת באמצעותם (שם א יד).  שה' יתברך אינו שומע באמצעות חוש השמע ואינו רואה באמצעות חוש הראות (ר"י מפיסא, מנחת קנאות).  אי אפשר שתבוא שום ברכה והצלחה לאומות העולם אלא באמצעות אומת ישראל (ר"י ב"ר אבר', חזוק האמונה א כב). היתפתה ה' לכם באמצעותם (עליל' דבר', אוצ"נ דף 187).  אחרי שאתה עלול ממני ומושפע באמצעותו אי אפשר שתעלה למדרגה יותר ממדרגתי (נהר פישון לח:).  באמצעות השתדלותך (שו"ת תמת ישרים כא).  האם אכה בעדך עיר ומלואה ואשלח את הפליט להודיעך כאשר נפתח פי בן בוזי באמצעותה (מא"ג דביר, מכתבי מסח' יד).