לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אֶמְצָעִי

*, ת"ז, לנק' -עִית, מ"ר -עִיִּים, -עִיּוֹת, – א) מי שהוא באמצע mittler; moyen; middle: עוקר שלש רוחות ומניח את האמצעית (שבי' ג ד). שלש נשים שהיו ישנות במטה אחת ונמצא דם תחת האמצעית (נדה ט ה). ג' אבנים שעשאן שתי כירים וכו' האמצעית המשמשת את הטמאה (כל' ו ג). חזר לאמצע האמצעיים ימותו (קיני' ב ה). ורואין את האמצעיות כאילו אינן  (כלא' ה ב). היו שלשה מגדלין והאמצעי מובלע בינתים (תוספתא עירו' ו ט). קונם שאני לזה ולזה ולזה הותר האמצעי (שם נדר' ה א). ובזמן שהן שלש מטות גדול מיסב בראש של אמצעית שני למעלה הימנו שלישי לו למטה הימנו (שם ברכ' ה ה). שלשה דיוטאות זו למעלה מזו התחתונה של אחד והאמצעית של אחד לא ישלשל מן העליונה לתחתונה דרך האמצעית (שם עירו' יא ד). נמצאו כולם (כל נרות המנורה) מקבילים את האמצעי מכאן היה רבי נתן אומר האמצעי מכובד (ספרי נשא בסוף). מפריש מן הראשון על האמצעיים ומן האמצעיים על הראשון (ירוש' פיאה י מג ג). שלשה ימים הראשונים ודאי יין האחרונים חומץ אמצעיים ספק ( שם ב"מ יה:). שלש ברכות ראשונות ושלש ברכות אחרונות שבחן של מקום והאמצעיות צרכן של בריות (שם ברכ' ב ד ד). אין בין ג' ראשונות לשלש אמצעיות אלא שבאלו מותרין בעשיית מלאכה ובאלו אסורין (תענ' יג:). ויש כללים אמצעיים שהם סוג בערך מה שלמטה מהם ומין בערך מה שלמעלה מהם (רוח חן י).  – ב) °כמו שֵם, דבר שעומד בין זה לזה, שעל ידו עושה אדם דבר מהדברים, Vermittler; intermediaire; intermediary: והנה אנכי יושב בשמים ואני דברתי עמכם לא ע"י אמצעי (ראב"ע שמות, כ יט). ויש אמצעיים בין הנשמה והגוף (הוא שם כג כה). האל יתברך שמו לא יפעל הדברים בלי אמצעי וכאשר תשרף האש באמצעי (ר"י חריזי מו"נ ב ה). שהוא שמם אמצעיים להנהגת הברואים (ר"ש אבן תבון שם). אין השם עושה דבר רק על ידי אמצעיים והאמצעיים רבים שונים זה מזה (הוא, יקוו המים). כחות עליונים יורדים ונופלים מאת השם על ידי אמצעיים (יעק' אנטולי מלמ' התלמי' בראשי'). המופת האמיתי הוא הלקוח מהקדמות בלתי בעלות אמצעיים (תגמ' הנפש ב.). והנה חשבו א"כ שתהיה ההודעה מהאל יתברך אבל תהיה על ידי האמצעי הזה (ר"י אברבנל, שופט' ענין פסל מיכה). והיה טועה (אחאב) בעבוד אלילים אם בהכניסו אמצעי בינו ובין השם יתברך (העקרים א יד). האלמוג שהוא כמו אמצעי בין הדומם והצומח (שם ג א). רבוי הדברים שנמצאו בעולם הם מצד האמצעיים לא מצד שימצא ריבוי בהתחלה ראשונה כלל (שם ב יג). מדליקין נר חנוכה מנר חנוכה ודוקא להדליק זה מזה בלא אמצעי אבל זה מזה ע"י נר של חול אסור (שו"ע או"ח תרעד א).  – ובמש' °מתַוְכים: ובין כך באו אמצעיים ודברו עם ראובן ונתנו לו עצה ההוגנת לו שיפרע הנדוניא ושיתפשר עם אשתו וכו' וכראות האמצעיים כן א"ל וכו' (פס' ריקאנטי האחר', שאל' כז).  – בחשבון, °האמצעיים: הדבור על האמצעיים העשרה, וזה אשר יקרא אותו בעל זה הספר בערבי אלעואר (צ"ל אלגיאר) ומשמעותו הקבלת שני יחסים או יותר מזה בין גבולים מונחים אם מעצמם וכו' ונאמר שהאמצעיים אשר יודו בם הקדמונים ר"ל פיתאגורוש ואפלטון וזולתם הם שלשה (תרגום החשבון של ניקומכוס, כ"י, Monats. 1894, 74).  – °ובתכונה, ובמשמעת לא האמתי: לקיבוץ הירח והשמש בהלוכם האמצעי לא במקומם האמתי (רמב"ם קדוש החדש ז ז). – ימים אמצעיים,  ההפך מן אמתיים: ויהפוך הימים האמיתיים ההם ויחזירם אמצעיים הן יהיו עודפים עליהם או חוסרים מהם (יסו"ע, י' ישראלי מד.).