לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אֲמִתּוּת

° 1, ש"נ, תכונת דבר אמת,  Wabrhaftikgeit; véracité; veracity: דכולה משתעי בנאמנות ובאמיתות המקום תוספ' פסח' קד: ד"ה חוץ. השם המושג המורה על אמיתות פועל מהפעולות ראב"ע ס' העצמי'. ומן החזק שבשלוחיו (של יצה"ר) וכו' שישתדל לספק עליך את אמתותך ר"י אבן תבון תו"ה יחוהמ"ע ה. וכף כמעט כף האמתות שבאה על המלים לאמת הדבר רד"ק ישעי' א ט. מזוזה שיש בה אמיתות מלכות שמים סמ"ג מ"ע דרבנן י ד. הרי לך שיש להעניש כפי אומד דעתו בראותו אמיתות הדברים באשר הוא מהר"י קולון, תשו' א. אמיתות הלשון וצחותו ספר יוחסין מאמ' ו דף רמג. אמת שהוא הפועל באמתות רלב"ג מלחמ' ד ב. ואשביעהו לאמר אם היה יודע אמתות ספר הזהר אם היה אמת או לא מכת' אדות הזהר, סוף יוחס'. וסבת האמתות היא כי ר' משה הנז' היה כותב סודות ונפלאות ועשירים שם. וסבות אמתות דברי הוא כי היה נותן לי קונטרסים וכו' שם. אבל לא ידענו אמתות זה הענין לאורך הזמן תרג' שאל' ר"י מיגש. וביארתי הנה אמיתות אלה שני המינים מן התגמול תגמ' הנפ' כ.. יראה ממנו הלקוי כפי מה שהוא באמתות מאיר אלדבי ש"א ב ד. הוצק חן האמת בשפתותיך וימינך נאדרי בכח להשפיע ממקור אמתותך ר"י מפסיחא, מנח' קנא', דף ג. ויאמת הדברים ויוציאם לאמתות שם דף לז. כי אין השכל האנושי מספיק לדעת זה באמיתות עקרים א ח. ואינו יודע באמיתות שפרעם אלא שטוען שמא פרע שו"ת מהרשד"ם חו"מ מ.


1 אמת בהוספ' -וּת ההפשטה.